UWAGA!
Tor saneczkowy jest już czynny - zapraszamy!

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, należy pamiętać o zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa - w kolejce do toru należy zachować odstęp minimum 2m od najbliżej osoby oraz pamiętać o stosowaniu maseczki ochronnej.

Sanki po każdym użyciu są oczyszczane przy użyciu profesjonalnych środków dezynfekujących. Również poręcze na stacji dolnej są regularnie dezynfekowane.

https://torpolanica.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/polecane-kucharzgk-is-112.pnglink
https://torpolanica.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/polecane-placgk-is-112.pnglink
https://torpolanica.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/polecane-urodzinygk-is-112.pnglink
«
»

Słowa kluczowe


Powered by Easytagcloud v2.1

Położenie, klimat, fauna i flora czyli polanicka natura

Polanica-Zdrój - miasto, uzdrowisko, wczasowisko, a zarazem znaczący ośrodek turystyczny. Zgodnie z podziałem terytorialnym Sudetów, znajduje się na terenie Sudetów Środkowych w Kotlinie Kłodzkiej, w obrębie dwóch jednostek fizyczno – geograficznych: Gór Stołowych i Gór Bystrzyckich. Umowną granicę między nimi stanowi rzeka przepływająca przez Polanicę – Bystrzyca Dusznicka.

GRANICE MIASTA: Granice administracyjne miasta na północy sięgają szosy Nr 8, dalej biegną na południe przez Lipnik (wzniesienie 541 m. w pn. części stoliwa Szczytnika), Piekielną Górę, Wysoki Kamień, przez Piekielną Dolinę, stokami Wolarza i Kamiennej Góry, po czym za Sokołówką i Nowym Wielisławiem - grzbietem Wzgórza Marii, przez dolinę Bystrzycy Dusznickiej na pn. do szosy Nr 8 .
Miasto zajmuje powierzchnię 1722 ha. 

KLIMAT: Korzystne położenie geograficzne powoduje, że panuje tu klimat podgórski charakteryzujący się łagodnymi zimami i dość ciepłymi, słonecznymi latami.
Średnia roczna suma opadów wynosi 682 mm. Najwyższe opady występują w lipcu - 102 mm, ale jednocześnie jest on miesiącem najcieplejszym, o średniej temperaturze 16°.
Najpogodniejszym miesiącem jest wrzesień, najzimniejszy zaś luty przy średniej temperaturze -4°. Najniższe opady notuje się w styczniu i październiku.

Roślinność i zwierzęta:
Stoki gór otaczających Polanicę (czyli Gór Stołowych i Gór Bystrzyckich) porasta las dolnoreglowy. Dominuje tu świerk, ale ostatnio wprowadzane się inne gatunki drzew, w celu urozmaicenia składu lasów: buki, jawory, jodły, jarzębiny i modrzewie. Sosna porasta stosunkowo jałowe gleby wytworzone na piaskowcach i marglach (z których zbudowane są całe Góry Stołowe) – m. in. Szczytnik, Piekielna Góra. Z kolei na Wzgórzu Marii dosyć często występuje również brzoza. Stoki Gór Bystrzyckich (m. in. Wolarz i okolice) porasta w większości monokultura świerka. Lasy świerkowe generalnie dominują w całych Sudetach – zostały bowiem zasadzone po intensywnym wyrębie lasów, po XVIII wieku, czyli po czasie największego zapotrzebowania na surowiec drzewny (wykorzystywany głównie przez liczne huty „górskie”, jakie powstały w tym czasie na terenie praktycznie całych Sudetów).

Na podmokłych terenach Sokołówki oraz na pograniczu Polanicy i Bukowej dosyć licznie występuje olcha szara. Na łąkach i śródleśnych polanach pełnik europejski zwany różą kłodzką. Na tych samych stanowiskach zakwita zimowit jesienny. Bogaty zespól florystyczny występuje na łące przy granicy Bukowej i Piekielnej Góry (wsi). Rośnie tu ciemierzyca zielona, ostrożeń łąkowy i warzywny, rdest wężownik, goryczka orzęsiona i oset dziewięćsil bezłodygowy, Na łąkach Sokołówki oraz koło Pokrzywna rosną różne odmiany storczyka. Na łąkach całego obszaru występuj ą różne odmiany dzwonków, przebiśniegów, pierwiosnków, a w lasach konwalia majowa i konwalia dwulistna.

W centrum uzdrowiska rozciąga się Park Zdrojowy, przechodzący w park leśny. W 1991 roku został on wpisany do rejestru zabytków. Rosnące tu skupisko rododendronów o pow. 04 ha jak i liczne drzewa znajdujące się w mieście, zaliczane są do pomników przyrody. Występują też magnolie, sumaki octowce i piwonie krzewiaste.

 

NATURA 2000 -OBSZAR CHRONIONY W POLANICY - ZDROJU

Piekielna Dolina koło Polanicy

Kod obszaru: PLH020010

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny: kontynentalny

Powierzchnia:142,5 ha

Status formalny: obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

 

Opis przyrodniczy:

Obszar położony w Kotlinie Kłodzkiej na wysokości 395 - 500m npm. Przełomowa dolina rzeki Bystrzycy Dusznickiej wcinająca się pomiędzy Piekielną Górę na północy (Góry Stołowe) i na południu masyw Wolarza (Góry Bystrzyckie). Rzeka płynie krętym, kamienistym korytem, a strome stoki doliny sięgają tu ponad 200 m. Na stromych stokach w pobliżu Polanicy rośnie m.in. cenny fragment lasu klonowo-lipowego, naskalne lasy sosnowe, z bardzo nisko występującą populacją brzozy omszonej (odmiana karpacka). Lasy iglaste zajmują 97% powierzchni obszaru. W rzece występuje duża populacja głowacza białopłetwego, a w nadrzecznych turzycowiskach - cenny gatunek mszaka sierpowiec błyszczący.

Opis turystyczny:
Obszar położony koło Polanicy Zdroju. W Polanicy Zdroju stacja PKP do której dogodny dojazd z Kłodzka. Przez obszar przechodzi rzadko używana droga z Polanicy do Szczytnej oraz malownicza linia kolejowa z wieloma mostami. W Polanicy Zdroju liczne możliwości noclegu. Na obszarze możliwość uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Atrakcją turystyczną są też sąsiednie obszary NATURA 2000: Góry Stołowe oraz Torfowisko pod Zieleńcem.

Istniejące formy ochrony przyrody:

 • Góry Bystrzyckie i Orlickie - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych

 • nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis

 • ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

 • ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii

 • kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

 • grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

 • jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *

 • łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

 • pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków

 • sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

  

Ważne dla Europy gatunki zwierząt

 • wydra - ssak

 • minóg strumieniowy - ryba

 • głowacz białopłetwy - ryba

  

Ważne dla Europy gatunki roślin

 • sierpowiec błyszczący

  

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wroclawiu, www.wroclaw.rdos.gov.pl Dyrekcja Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Wrocław Dolnośląska Regionalna Organizacja Turystyczna, Wrocław, www.dot.org.pl RDLP we Wrocławiu, 50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 90, tel. (0-71) 377-17-00. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego; Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków; UNEP-GRID W-wa.

  

Jednostki administracyjne:

 • Polanica-Zdrój (kłodzki, woj. dolnośląskie)

 • Szczytna (kłodzki, woj. dolnośląskie)

 

Źródło MCK Polanica Zdrój

Reklama

Statystyki

Odsłon artykułów:
199207

Kto nas ogląda

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.